KOŠARICA Small_basket 0 artiklov (0,00 €) Arrow_down_white
Phone_badge
Brezplačna pomoč
080 30 40
Ident: 2333.421
Alkoholni robčki, 120 kosov
Alkoholni robčki, 120 kosov
Redna cena:
7,39 €
Spletna cena:
7,39 €
V košarico
OPIS IZDELKA

RAZKUŽILNI ROBČKI S HITRIM DELOVANEM ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE, ODPORNE NA ALKOHOL, KI SE NE RAZKUŽUJEJO S POTAPLJANJEM.

Anios Quick Wipes so dezinfekcijski robčki, primerni za hitro razkuževanje medicinskih pripomočkov, odpornih na alkohol.

Indikacije:
Z Anios Quick Wipes razkužujemo stetoskope, ultrazvočne senzorje, električne  žice in konektorje, merilce krvnega sladkorja, termometre in podobno.

Navodila za uporabo:
Razkužilni robčki so pripravljeni za uporabo za poklicne uporabnike.  Medicinski pripomočki morajo biti predhodno očiščeni. Z robčkom obrišemo površino, ki jo želimo razkužiti. Kontaktni čas izberemo glede na željeno mikrobiološko učinkovitost. Površino speremo le, če pride v stik s kožo ali sluznico. Po izvlečenju robčka izvlečno okno dobro zapremo. Robčka ne uporabljamo ponovno, ampak le enkrat, ker je razkuževanje potem lahko slabše. Pred uporabo preverite, če medicinski pripomoček prenese alkohol. Če razkužujemo električne naprave, jih moramo izklopiti iz električnega omrežja.

Sestava:
Dezinfekcijski robčki so natopljeni z raztopino: etanol 55%, kvarterni amoniev propionat, dišave.

 
 
Označevanje v skladu z Uredbo 1272/2008/EC (CLP)
 
 
Opozorilna beseda: Nevarno
 
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P280 Nositi zaščitne rokavice.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to
lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P403 Hraniti na dobro prezračevanem mestu.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
2.2.2. Vsebuje:
-
Posebna opozorila
Posebne nevarnosti niso znane ali pričakovane.
Pictogram_truck
Ponujamo vam
brezplačno poštnino nad 20€
Pictogram_lock
Garantiramo vam
varen nakup
Pictogram_group
Zagotavljamo vam
prijazen odnos
Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah